Toestemmingsverklaring

Voor medewerkers en andere gebruikers van het platform 

Met jouw gegevens maken we het Gezond Ondernemen Platform persoonlijk en relevant voor jou. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Meer info vind je in onze toestemmingsverklaring hieronder. 

Achmea Vitaliteit B.V is een service van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (hierna te noemen Zilveren Kruis). Als je meedoet aan het Gezond Ondernemen Platform van Achmea Vitaliteit B.V. geef je expliciet toestemming dat het Gezond Ondernemen Platform gegevens zoals opgenomen in de toestemmingsverklaring deelt met Zilveren Kruis en dat Zilveren Kruis met het Gezond Ondernemen Platform deelt of jij Zilveren Kruis klant bent of niet. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor je hieronder toestemming geeft. 

Ik geef toestemming aan het Gezond Ondernemen Platform om: 

 • Mijn gegevens uit het Gezond Ondernemen Platform (zoals wat je op de website doet) te delen met Zilveren Kruis. Zodat ik, als ik Zilveren Kruis klant ben extra’s vanuit Zilveren Kruis kan ontvangen; 
 • Mijn contactmomenten met het Gezond Ondernemen Platform (zoals activiteiten op de website, e-mails de je ontvangt en aan het Gezond Ondernemen Platform verstuurt) te delen met Zilveren Kruis. Om aan mij vanuit Zilveren Kruis gepersonaliseerde berichten (bijvoorbeeld op het platform, via e-mail of op de Zilveren Kruis websites) te sturen gebaseerd op de hiervoor genoemde data; 
 • Mijn contactmomenten vanuit het Gezond Ondernemen Platform te gebruiken om mij vanuit het Gezond Ondernemen Platform advies te geven op het gebied van vitaliteit en gekozen situaties/thema’s, bijvoorbeeld het voorstellen van gepersonaliseerde tips om gezonder te leven; 
 • Mijn gegevens te delen met Zilveren Kruis en te gebruiken voor het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van het Gezond Ondernemen Platform; 
 • Mij gepersonaliseerde berichten (in het platform, via e-mail) te sturen gebaseerd op de hiervoor genoemde gegevens. 
 • Indien noodzakelijk om mijn aangevraagde oplossing daad werkelijk te kunnen afnemen mijn gegevens (naam en e-mailadres) te delen met de leverancier van de desbetreffende oplossing.

Daarnaast geef ik toestemming aan Zilveren Kruis om: 
Mijn gegevens uit het Gezond Ondernemen Platform,
 

 • Bezoekinformatie; zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie; 
 • Aankoopinformatie; zoals gekocht product of dienst, frequentie, budget uitnutting, favorieten; 
 • Profiel informatie; zoals geslacht, leeftijd, type werk, functie, gekozen situaties/thema’s. 

Geanonimiseerd en niet herleidbaar tot mijn persoon te delen met Zilveren Kruis voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van de onderstaande activiteiten: 

 • Het aanpassen van de inhoud of werking van of communicatie rond het Gezond Ondernemen Platform (in overleg met jouw werkgever) tijdens de looptijd om de ervaring en het effect te verbeteren; 
 • Het geven van advies aan werkgevers op gebied van gezondheids- en vitaliteitsbeleid; 
 • Het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van het aanbod op het Gezond Ondernemen Platform; 
 • Het verbeteren van producten en dienstverlening van Zilveren Kruis. 
   

Met het Gezond Ondernemen Platform te delen of ik klant ben van Zilveren Kruis voor de volgende doelen: 

 • Functies te bieden die alleen voor verzekerde dan wel niet-verzekerde van Zilveren Kruis bedoeld zijn. Zoals het toekennen van beloningen, extra functionaliteiten, producten en diensten; 
 • Om jou, als je geen Zilveren Kruis klant bent, te informeren over het verzekeringsaanbod van Zilveren Kruis en een verzekeringsaanbod te doen. 

Lees meer details over hoe we met je gegevens omgaan in het Privacy statement en de Algemene voorwaarden van het Gezond Ondernemen Platform. 

Algemene voorwaarden

Maak je gebruik van het Gezonder Ondernemen Platform? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In deze voorwaarden vindt u de spelregels van het Gezond Ondernemen Platform en u leest hoe wij met uw gegevens om gaan en wat uw rechten zijn.

1. Over deze dienst

Het Gezond Ondernemen Platform biedt gebruikers de mogelijkheid om op basis van de voor hen toepasselijke situatie een gericht aanbod te kiezen. Dit bestaat uit een aanbod  van 80 zorgoplossingen en ruim 1000 oplossingen op het gebied van leren en ontwikkelen, variërend in prijs en type.

Achmea Vitaliteit spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in het platform. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Achmea Vitaliteit mag de inhoud van de informatie in het Gezond Ondernemen Platform wijzigen. Staat er een fout in het Gezond Ondernemen Platform of is de informatie niet meer actueel, dan is Achmea Vitaliteit niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) het Gezond Ondernemen Platform, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Achmea Vitaliteit , dan wel haar licentiegevers. De gebruiker zal de naam en reputatie van Achmea Vitaliteit te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat het gebruik van het platform op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Achmea Vitaliteit .
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Achmea Vitaliteit de inhoud van het platform, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik te verveelvoudigen, bijvoorbeeld te vermenigvuldigden, te distribueren, te verspreiden, aan een derde beschikbaar te stellen ( wel of niet tegen vergoeding).
Achmea Vitaliteit heeft het recht om de dienstverlening en informatie in het platform te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Achmea Vitaliteit kan niet garanderen dat het Gezond Ondernemen Platform en/of de verbinding foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van het platform. Daaronder valt ook –maar niet beperkt tot- schade als gevolg van niet aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt door elektronische communicatie en overbrengen van virussen.
De gebruiker vrijwaart Achmea Vitaliteit voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van het platform, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Achmea Vitaliteit , een andere gebruiker van het platform dan wel een derde. De gebruiker zal Achmea Vitaliteit alle schade en kosten vergoeden die Achmea Vitaliteit als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Achmea Vitaliteit .

2. Gebruik voor eigen risico

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Achmea Vitaliteit aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. De gebruiker kan het gebruik van het platform op ieder gewenst moment beëindigen, door zijn account te laten verwijderen.

3. Veiligheid

De informatie in het platform kan persoonsgegevens en/of medische gegevens bevatten. U moet voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Voorkom dat u uw telefoon, laptop of tablet kwijtraakt of gestolen wordt. Beveilig uw apparaten met een pincode of wachtwoord.

4. Privacy en gebruik van data

Doordat u gebruikmaakt van het platform en de dienstverlening van Achmea Vitaliteit worden er door Achmea Vitaliteit persoonsgegevens van u verwerkt. Achmea Vitaliteit is verantwoordelijk voor het platform, voert de daadwerkelijke dienstverlening uit en is voor de verwerking van de inloggegevens (naam, emailadres, IP-adres en mobiele telefoonnummer) alsmede de persoonsgegevens die u via het aanvragen van diensten of andere contactmomenten deelt met Achmea Vitaliteit .
Achmea Vitaliteit mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. De rechtsgrond bij het Gezond Ondernemen Platform is dat u bij het activeren van uw account op het Gezonder Leven Platform (door het plaatsen van een vinkje bij de toestemmingsverklaring) expliciet akkoord gaat dat Achmea Vitaliteit uw gegevens verwerkt.
Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van het platform de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

We willen het platform optimaal afstemmen op de wensen van de gebruiker. Daarom verzamelen we niet-persoonlijke informatie die we anoniem en niet herleidbaar verwerken zoals:

 • Bezoekinformatie; zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie;
 • Aankoopinformatie; zoals gekocht product, frequente, budget uitnutting, favorieten;
 • Profiel informatie; zoals geslacht, leeftijd, type werk, functie.

Deze data gebruiken we om het platform en ons aanbod beter op de gebruiker af te stemmen. Daarnaast kan deze geaggregeerde data informatie ook in een dashboard of rapportage vorm aan de gebruiker worden verstrekt, zodat hierop het gezondheidsbeleid op persoonlijk of bedrijfsniveau kan worden aangepast. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd en niet herleidbaar.

Daarnaast ontvang je als gebruiker communicatie om je te motiveren en inspireren aan de hand van de door jouw gekozen situaties. Om deze communicatie te sturen, delen we met Zilveren Kruis je e-mailadres. In Jouw profiel kan je zelf de frequentie en de te ontvangen communicatie aangeven.
We maken hierbij gebruik van Google Analytics en relay42. Meer over hoe wij Google Analytics Relay42 inzetten kunt u lezen in ons cookiebeleid.

5. Uw rechten; regels en wetten voor uw privacy

Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als u eerder expliciet akkoord hebt gegeven op een specifieke verwerking, kunt u dit akkoord te allen tijde intrekken.
In het privacy statement van Achmea Vitaliteit leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens, bewaartermijnen en hoe u zich op uw rechten kan beroepen.

6. Toepasselijk recht

Op het platform is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is alleen een Nederlandse rechter bevoegd. De gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.