Privacystatement

Sluit u een dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig.

Achmea Vitaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het verschilt per dienst welke gegevens wij nodig hebben. Soms vragen we ook andere gegevens, zoals uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van de verschuldigde bedragen of uw leeftijd voor een check op de deelname.

Wij gebruiken ook cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken wij cookies. Met cookies kunnen wij u passende informatie geven of aanbiedingen en advertenties laten zien of opsturen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Als u e-mails van Achmea Vitaliteit ontvangt, kunnen wij met behulp van een techniek het klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analyse doeleinden om zo onze mailings te verbeteren.Ook in onze apps gebruiken wij een techniek voor het verzamelen van bezoekinformatie zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. U leest hier in de voorwaarden bij het installeren van de app meer over.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • een overeenkomst (dienst) met u aan te gaan en uit te voeren;
 • management- en beleidsinformatie op te stellen, onder meer voor product- en dienstenontwikkeling;
 • groepen klanten met voor hen relevante informatie te dienen;
 • service te verlenen;
 • fraude tegen te gaan;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten;
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben;
 • onderzoek onder klanten te verrichten naar de kwaliteit van de dienstverlening;
 • e-mails met algemene gezondheidstips op basis van de door u gekozen situaties te sturen (bijvoorbeeld een blog over slapen als u aangegeven heeft dat de situatie drukke baan en carrière op u van toepassing is);
 • onze bedrijfsvoering te kunnen ondersteunen;
 • de afschrijving van betalingen aan derden over te dragen zoals een incassobureau;
 • de algemene strategie en het beleid te bepalen;
 • onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • een (accountants)controle te kunnen (laten) doen;
 • IT systemen te managen, beheren en ontwikkelen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit doen wij door de gegevens uit verschillende contactmomenten met elkaar te combineren en te analyseren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken en chats;
 • wat u op onze websites doet en bekijkt;
 • wat u in onze apps doet en bekijkt;
 • ons contact via de Community en social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Achmea Vitaliteit is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met of ontvangen van:

 • onze dienstverleners;
 • medewerkers binnen Achmea Vitaliteit die belast zijn met de verwerking van gegevens;
 • toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen (bijv. Openbaar Ministerie) of aan wie de verantwoordelijke taken aan heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus;
 • ondernemingen die verbonden zijn aan de verantwoordelijke (ten behoeve van werving voor gelijksoortige of verwante producten);
 • instanties voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek; deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet kan worden volstaan met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is en toestemming vragen niet mogelijk was.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • uw medische gegevens.

In het geval wij medische gegevens verwerken zijn onze medisch adviseurs verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseurs. De medisch adviseurs en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De medisch adviseur is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseurs. Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseurs. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseurs, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseurs .

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard. Of zolang verplicht is voor de wet. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een fraudeonderzoek. Dan bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. 

Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen;
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen of enquêtes meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen.
  • Indien u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om profielen op te stellen zodat wij onze service richting u kunnen verbeteren, bv door u gepersonaliseerde tips te geven om kosten te besparen, mag u hiertegen bezwaar maken.
  • In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen;
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen;
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
 • bij geautomatiseerde verwerking vragen om een herbeoordeling.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief inclusief kopie van uw paspoort of ID-kaart.

Achmea Vitaliteit bv

Dellaertweg 1

2316 WZ LeidenU kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website.

Hebt u een vraag, tip of klacht over privacy?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.

Privacy manager

Compliance & Operational Risk Management

Postbus 866

3700 AW Zeist

Als we er samen niet uitkomen kunt u, onverminderd uw recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, uw klacht voorleggen aan:

Een klacht indienen kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens doen.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 3 november 2021.

Voor een volledige inzage in de gegevens verwijzen wij u naar https://www.achmea.nl/Paginas/privacy.aspx.